Mjere

Mjera I.17./ I.18./ I.19. Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i ekosustava i režima kompenzacija u okviru održivih ribolovnih aktivnosti

Namjena

Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava u okviru održivih ribolovnih aktivnosti

Tip operacije

  • Prikupljanje morskog otpada koje provode ribari, poput uklanjanja izgubljenih ribolovnih alata i ostalog morskog otpada;
  • Izgradnja, postavljanje ili osuvremenjivanje statičkih ili pokretnih naprava za zaštitu i jačanje morske faune i flore, uključujući njihovu znanstvenu pripremu i evaluaciju;
  • Doprinošenje boljem upravljanju ili očuvanju morskih bioloških resursa;
  • Priprema, uključujući studije, sastavljanje, praćenje i ažuriranje zaštite te planove upravljanja za aktivnosti povezane s ribarstvom u vezi s lokalitetima mreže NATURA 2000 te prostornim zaštićenim područjima iz Direktive 2008/56 EZ te u ostalim posebnim staništima;
  • Upravljanje, očuvanje i praćenje lokaliteta mreže NATURA 2000 u skladu s direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ, u skladu s prioritetnim akcijskim okvirima uspostavljenim sukladno Direktivi 92/43/EEZ;
  • Upravljanje, obnova i praćenje zaštićenih morskih područja s ciljem provedbe prostornih mjera zaštite iz članka 13. stavka 4. Direktive 2008/56/EZ;
  • Povećavanje okolišne svijesti ribara o zaštiti i obnovi morske bioraznolikosti;
  • Sudjelovanje u drugim aktivnostima čiji je cilj održavanje i jačanje usluga u vezi s bioraznolikošću i ekosustavima, kao što je obnova posebnih morskih i obalnih staništa u svrhu potpore održivim ribljim stokovima, uključujući njihovu znanstvenu pripremu i evaluaciju;
  • Upravljanje, obnova i praćenje lokaliteta mreže NATURA 2000 koji su pogođeni ribolovnim aktivnostima te rehabilitaciju unutarnjih voda u skladu s Direktivom 60/2000/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, uključujući područja mriještenja i migracijske rute migratornih vrsta, a ne dovodeći pritom u pitanje članak 40. stavak 1. točku (e) Uredbe (EU) br. 508/2014 te, gdje je to relevantno, uz sudjelovanje ribara koji love na unutarnjim vodama;
  • Izgradnja, postavljanje ili osuvremenjivanje statičkih ili pokretnih naprava za zaštitu i jačanje akvatične faune i flore, uključujući njihovu znanstvenu pripremu i evaluaciju.

Korisnici

Znanstvena ili tehnička javnopravna tijela, savjetodavna vijeća, ribari ili udruženja ribara, nevladine organizacije u partnerstvu s udruženjima ribara ili s lokalnim akcijskim skupinama u ribarstvu (FLAG-ovima)