Mjere

Mjera I.8. Zaštita zdravlja i sigurnost

Namjena

Poboljšanje higijenskih, zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta ribara

Tip operacije

Ulaganja u plovilo ili u individualnu opremu pod uvjetom da ta ulaganja nadilaze zahtjeve predviđene pravom Europske unije ili Republike Hrvatske.

Korisnici

Ribari ili vlasnici ribarskih plovila

DA LI U OKVIRU EUROPSKOG FONDA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2014.-2020. POSTOJI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE ZA KUPNJU RIBARSKIH PLOVILA?

U okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), tj. europskog fonda namijenjenog sektoru ribarstva za razdoblje 2014.-2020., a koji se trenutno provodi, ne postoji natječaj za dodjelu potpore za kupnju ribarskih plovila, tj. s obzirom da izgradnja/kupnja novih ribolovnih plovila ili uvoz ribolovnih plovila nisu prihvatljivi za dodjelu potpore kroz ovaj fond, natječaji za kupnju/izgradnju ribarskih plovila se neće provoditi.
Međutim, u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ i mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“ postoje natječaji za dodjelu potpore za ulaganja u postojeća ribarska plovila.

KOJI SU PREDMETI POTPORE U OKVIRU MJERE I.8. „ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST“ I MJERE I.20. „ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA”?

Sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. “Zaštita zdravlja i sigurnost” („Narodne novine“, broj 88/2016) predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta, a sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. “Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena” („Narodne novine“, broj 88/2016) predmet potpore su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila.

DA LI SU U OKVIRU MJERE I.8. „ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST“ PRIHVATLJIVI TROŠKOVI NABAVE GPS I AIS UREĐAJA, SONARA TE RADARA ZA BROD?

„GPS“ spada u „MEO“ satelitski sistem komunikacije i prihvatljiv je trošak, ukoliko se isti neće koristiti za operacije povećanja ribolovnih kapaciteta plovila ili povećavanja sposobnosti plovila za pronalaženje ribe.
Svi ribarski brodovi dužine 15 metara preko svega i više moraju biti opremljeni automatskim sustavom identifikacije broda (AIS) klase A, a prihvatljivi troškovi u okviru mjere I.8. “Zaštita zdravlja i sigurnost” su ulaganja koja nadilaze zahtjeve predviđene pravom Unije ili nacionalnim pravom. Slijedom navedenoga, „AIS“ je neprihvatljiv trošak za ribarska plovila dužine 15 metara preko svega i više, no budući da radi na VHF radio frekvenciji za plovila ispod 15 metara je prihvatljiv.
Sonar ili podvodni električni lokator je elektroakustični uređaj za traženje, otkrivanje i određivanje daljine, dubine i smjera te za identifikaciju podvodnih pokretnih i nepokretnih objekata kao što su jata riba. Budući da se istim povećava sposobnost plovila za pronalaženje ribe, trošak je neprihvatljiv.
Radar je radio komunikacijski uređaj i sukladno članku 6. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. “Zaštita zdravlja i sigurnost” („Narodne novine“, broj 88/2016) spada u prihvatljive troškove.

DA LI SU U OKVIRU MJERE I.8. „ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST“ PRIHVATLJIVI TROŠKOVI NABAVE UREĐAJA ZA DIZANJE SIDRA TE BRODSKE KABINE?

Uređaj za dizanje sidra je oprema za smanjenje ručnog dizanja teških predmeta, i nije izravno povezana s ribolovnim aktivnostima. Slijedom navedenoga, uređaj za dizanje sidra je prihvatljiv trošak.
Sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. “Zaštita zdravlja i sigurnost” prihvatljivi troškovi su zakloni na palubi i osuvremenjivanje kabina radi pružanja zaštite od nepovoljnih vremenskih uvjeta.

NAKON DOBIVENE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA MJERU I.8. IMAMO RADOVE NA KABINI BRODA PA SE JAVLJAMO RADI PRIJAVE „SKRIVENIH RADOVA“. MOLIMO UPUTE PRIJE POČETKA RADOVA, ŠTO NAM JE ČINITI?

Korisnik je dužan za sve radove ili montažu opreme koji se neće moći fizički provjeriti u redovnoj kontroli na terenu koja se provodi nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu, a prije izdavanja Odluke o isplati, obavijestiti Upravljačko tijelo (Upravu ribarstva) o provođenju navedenih aktivnosti, sedam dana prije početka samih radova ili montaže opreme, a kako bi se mogla izvršiti kontrola u fazi u kojoj su predmeti potpore vidljivi odnosno kako bi se predmeti potpore koji su odobreni Odlukom o dodjeli sredstava na temelju dostavljene dokumentacije mogli provjeriti i fizičkim uvidom u te predmete. U tu svrhu, dužni ste obavijest o predviđenom datumu i lokaciji početka radova ili montaže opreme te dostaviti putem e-maila: eufondovi.ribarstvo@mps.hr te obavezno navesti kontakt podatke na koje vas kontrolori Upravljačkog tijela mogu kontaktirati radi daljnjih dogovora i organizacije kontrole na terenu.

U KOJEM VREMENSKOM PERIODU, NAKON ZAHTJEVA ZA ISPLATU, MOŽEMO PREDVIDJETI DA BUDE ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA?

Zaprimljeni zahtjevi za isplatu obrađuju se u najkraćem mogućem roku, a isti ovisi o veličini, točnosti  i kompletnosti zahtjeva. Krajnji rok da korisnik u cijelosti primi ukupni iznos raspoloživih prihvatljivih javnih izdataka je 90 dana od dana kada je podnesen POTPUN zahtjev za isplatu u skladu s člankom 132 Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine.

KADA SE MOŽE OČEKIVATI RASPISIVANJE NOVIH NATJEČAJA ZA MJERE I.8. „ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST“ I I.20. „ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA”?

Vezano za mjeru I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ i mjeru I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“, objava drugog natječaja za ove mjere nije predviđena do kraja 2017. godine. Što se tiče druge mjere vezane uz energetsku učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena, a koja se odnosi na zamjenu motora ribarskih plovila (mjera I.21.), pokrenut je postupak objave pravilnika kojim se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore. Nakon objave predmetnog pravilnika predviđena je i objava natječaja, a isto se očekuje krajem 2017. ili početkom 2018. godine.

Napominjemo također da se krajem ove godine priprema plan objave natječaja za 2018. godinu, a informacije o istom će biti dostupne na internet stranicama Upravljačkog tijela https://euribarstvo.hr/.