Mjere

Mjera II.10. Akvakultura koja osigurava zaŇ°titu

Namjena

Poticanje razvoja akvakulture koja osigurava usluge¬†zaŇ°tite okoliŇ°a

Tip operacije

  • Kompenzacija za dodatne troŇ°kove i/ili izgubljeni¬†prihod uslijed primjene metoda u akvakulturi¬†koje su u skladu sa specifińćnim potrebama okoliŇ°a¬†i podloŇĺne su posebnim upravljańćkim zahtjevima¬†koji proizlaze iz oznańćavanja podruńćja mreŇĺe¬†NATURA 2000 u skladu s direktivama 92/43/EEZ¬†i 2009/147/EZ
  • Sudjelovanje, s obzirom na troŇ°kove izravno¬†povezane s njim, u ex-situ ońćuvanju i reprodukciji¬†akvatińćnih Ňĺivotinja, u okviru programa ońćuvanja¬†i obnavljanja bioraznolikosti koje su izradila tijela javne¬†vlasti ili koji su izrańĎeni pod njihovim nadzorom;
  • Kompenzacija za dodatne troŇ°kove i/ili izgubljeni prihod¬†uslijed aktivnosti u akvakulturi koje ukljuńćuju¬†ońćuvanje i poboljŇ°anje okoliŇ°a, bioraznolikosti i¬†upravljanja krajolikom i tradicionalnim obiljeŇĺjima¬†zona u akvakulturi.

Korisnici

Poduzeńáa u akvakulturi