Mjere

Mjera II.2./ II.3./ II.4. Produktivna ulaganja u akvakulturu

Namjena

Jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća, zaštita i obnova vodne bioraznolikosti te promocija resursno učinkovite akvakulture

Tip operacije

 • Proizvodna ulaganja u akvakulturu;
 • Diversifikacija proizvodnje u akvakulturi i diversifikacija uzgajanih vrsta;
 • Osuvremenjivanje jedinica akvakulture, uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi;
 • Poboljšanja i osuvremenjivanje povezana sa zdravljem i dobrobiti životinja, uključujući kupnju opreme za zaštitu farmi od divljih grabežljivaca;
 • Ulaganja u unaprjeđenje kvalitete, ili dodavanje vrijednosti, proizvodima akvakulture;
 • Obnova postojećih akvakulturnih ribnjaka ili laguna putem uklanjanja mulja ili ulaganja u sprečavanje taloženja mulja;
 • Diversifikacija prihoda poduzeća u području akvakulture putem razvoja komplementarnih aktivnosti koje se odnose na temeljno akvakulturno poslovanje poduzeća, uključujući udičarski turizam, usluge akvakulture vezane uz zaštitu okoliša ili obrazovne aktivnosti o akvakulturi;
 • Ulaganja koja povećavaju energetsku učinkovitost i promiču prelazak poduzeća u području akvakulture na obnovljive izvore energije;
 • Ulaganja u smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa;
 • Ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka poduzeća u području akvakulture na potrošnju i kvalitetu vode, posebice smanjenjem količine korištene vode ili kemikalija, antibiotika i drugih lijekova, ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući uspostavu multitrofičkih akvakulturnih sustava;
 • Ulaganja u promicanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima, smanjujući time potrošnju vode na najmanju moguću mjeru.

Korisnici

Poduzeća u području akvakulture

DA LI JE U OKVIRU MJERE “PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU” PRIHVATLJIVO ULAGANJE VEZANO UZ NABAVU STACIONARNE PUMPE ZA VODU?

Uz ulaganja u uzgajališta/mrjestilišta, prihvatljiva su i ulaganja vezana uz zahvate u prostoru koji nisu uključeni u povlasticu, ali su u službi uzgajališta/mrjestilišta koje su predmet potpore. Korisnik je za takva ulaganja dužan dokazati vlasništvo/pravo građenja/pravo korištenja predmetnog zahvata u prostoru/čestice/lokacije ulaganja te je u tu svrhu dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju koja se propisuje natječajem.

DA LI PONUDA IZDANA OD STRANE HRVATSKE TVRTKE MORA BITI IZRAŽENA U HRVATSKIM KUNAMA?

Kao što je definirano u Prilogu III. Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ („Narodne novine“, broj 49/2017), ponude prikupljene od stranih dobavljača moraju biti izražene u eurima (EUR), a od domaćih dobavljača u hrvatskim kunama (kn). Drugim riječima, ako je ponudu izdala hrvatska tvrtka, iznosi ponude moraju biti izraženi u kunama.

DA LI JE PRIHVATLJIV TROŠAK NABAVE GOSPODARSKOG „PICK UP“ VOZILA KOJIM ĆE SE UZ POMOĆ SPREMNIKA PREVOZITI RIBLJA MLAĐ DO UZGAJALIŠTA TE BI DIO PROJEKTA BILA I NABAVA DVA SPREMNIKA ZA PRIJEVOZ MLAĐI?

Člankom 2. stavkom 1. točkom aa) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ za razdoblje 2017.-2020. („Narodne novine“, broj 39/2017), specijalizirana vozila su definirana kao vozila koja su neophodna za rad i održavanje mrjestilišta i/ili predrasta i/ili uzgajališta, a prvenstveno vozila i kamioni za transport akvatičnih organizama svih kategorija. Drugim riječima, vozilo kojim će se uz pomoć spremnika prevoziti riblja mlađ do uzgajališta se smatra prihvatljivim troškom.

DA LI JE PRIHVATLJIV PRIJAVITELJ NA NOVI NATJEČAJ ZA MJERU “PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU”, IAKO JE KORISNIK PO PRETHODNOM NATJEČAJU ZA MJERU “PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU” TE MU JOŠ NIJE ISPLAĆENA POTPORA?

Prijavitelj je prihvatljiv na novi natječaj za mjeru “Produktivna ulaganja u akvakulturu”, iako je korisnik po prethodnom natječaju za mjeru “Produktivna ulaganja u akvakulturu” te mu još nije isplaćena potpora.

ŠTO PODRAZUMIJEVA KOMPLEMENTARNA AKTIVNOST?

Komplementarna aktivnost podrazumijeva aktivnost poduzeća koja se odnosi na temeljno akvakulturno poslovanje tog poduzeća, uključujući udičarski turizam, usluge akvakulture vezane uz zaštitu okoliša ili obrazovne aktivnosti o akvakulturi.
Kako bi se utvrdilo da li je planirana komplementarna aktivnost prihvatljiva odnosno da li se odnosi na temeljno akvakulturno poslovanje poduzeća, korisnik je, ako planira uspostavu i/ili razvoj tih aktivnosti, uz Zahtjev za potporu obvezan dostaviti Plan uspostave i razvoja komplementarne/ih aktivnosti (točka 11., Prilog II. Natječaja) koji mora sadržavati informacije o planiranim aktivnostima, uključujući opis aktivnosti i njihove komplementarnosti sa akvakulturnom djelatnosti poduzeća te financijski plan provedbe tih aktivnosti (na razini aktivnosti, ne pojedinačnih troškova).

DA LI SE NA NATJEČAJ U OKVIRU MJERE ”PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURI” MOŽE PRIJAVITI PODUZETNIK KOJI JE U PROŠLOJ GODINI OSTVARIO GUBITAK?

Poslovanje s gubitkom u prethodnim godinama nije definirano kao uvjet neprihvatljivosti u okviru ove mjere te korisnik može podnijeti Zahtjev za potporu i ostvariti pravo na potporu i u tom slučaju, ali pod uvjetom da zadovoljava ostale uvjete i kriterije propisane Pravilnikom i Natječajem.

DA LI JE PRIHVATLJIV PRIJAVITELJ NA NATJEČAJ U OKVIRU MJERE “PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU”, UKOLIKO JE KORISNIK PO PRETHODNOM NATJEČAJU U OKVIRU ISTE MJERE, A KOJI NIJE ZAVRŠIO INVESTICIJU TJ. NIJE MU JOŠ UVIJEK ISPLAĆENA POTPORA?

Korisnik kojem je odobrena potpora u okviru prethodnog natječaja u okviru mjere “Produktivna ulaganja u akvakulturu” može podnijeti Zahtjev za potporu te može ostvariti potporu i u okviru novog natječaja, neovisno o tome da li je završio operacija u okviru prethodnog, ali ne za ista ulaganja te pod uvjetom da nova operacija udovoljava uvjetima i kriterijima definiranima novim pravilnikom i natječajem.

S OBZIROM DA SVA DOKUMENTACIJA MORA BITI U TISKANOM ILI ELEKTRONIČKOM OBLIKU NA CD-U/DVD-U, A ISTODOBNO MORA BITI POTPISANA OD PONUDITELJA, DA LI JE SCAN PONUDE POTPISAN PRIHVATLJIV ILI SE UZ DOKUMENTACIJU U ELEKTRONIČKOM OBLIKU NA CD-U/DVD-U MORA DOSTAVITI I TISKANI OBLIK?

Ponuda se mora dostaviti u izvornom obliku te ovisno o poslovnim pravilima ponuditelja ovisi da li će ista biti u elektronskom ili u tiskanom obliku. Dakle, ako ponuditelj u redovnom poslovanju isključivo izdaje ponude u elektronskom obliku, tada je takvu ponudu potrebno dostaviti samo u tom obliku, ali ako korisnik želi može istu dostaviti i tiskanu. Ako ponuditelj izdaje ponude u tiskanom obliku, sa potpisom/pečatom, tada je potrebno ponudu dostaviti u tom obliku.
Napominjemo da tijela koja obavljaju provjere mogu zatražiti informaciju i provjeru vjerodostojnosti od strane ponuditelja te da se, ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da dostavljena dokumentacija nije vjerodostojna, zadržava pravo odbijanja troška.

DA LI JE DOZVOLJENO ZA ULAGANJA KOJA SU ZAPOČELA PRIJE OBJAVE NATJEČAJA (A PRIHVATLJIVA SU ULAGANJA) DOSTAVITI PONUDE KOJE SU PRIKUPLJENE TADA TE NEMAJU VALJANOST NA DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU I GLASE U EURIMA? UKOLIKO JE POTREBNO PRIKUPITI NOVE PONUDE, DA LI I ONE MORAJU GLASITI U KUNAMA S OBZIROM DA JE U PITANJU SPECIFIČNA DJELATNOST (BRODOGRADNJA)? DA LI JE PRIHVATLJIV TROŠAK ZA ULAGANJE KOJE JE ZAPOČELO PRIJE OBJAVE NATJEČAJA (A SPADA U PRIHVATLJIVA ULAGANJA) GDJE JE ODABRAN PONUDITELJ TE JE SKLOPLJEN UGOVOR U EURIMA?

Ako postupak prikupljanja ponuda i odabir ponuda datiraju razdoblja prije objave Natječaja, potrebno je dostaviti ponude onakve kakve su prikupljene u tom trenutku. Isto tako, uz odabranu ponudu potrebno je dostaviti važeći Ugovor kao dokaz da je to odabrani ponuditelj.
Važno je dokazati da su tri ponude prikupljene od neovisnih ponuditelja, da su prikupljene prema istoj tehničkoj specifikaciji odnosno da su međusobno usporedive te da su bile važeće u isto vrijeme. Ako neki od navedenih uvjeta nije primijenjen u vrijeme kada ste ponude prikupljali ili ga nije moguće dokazati, potrebno je ponoviti postupak prikupljanja ponuda i dostaviti dvije dodatne ponude prema uvjetima Natječaja i sukladno Pravilniku (ista tehnička specifikacija, u kunama ukoliko se radi o hrvatskim tvrtkama, ponude važeće u vrijeme slanja Zahtjeva za potporu i sl.). Također, u slučaju da su ponude/ugovor u eurima, a ponuditelj/dobavljač je iz Hrvatske, potrebno je dostaviti i izjavu ili drugi odgovarajući dokument izdan od strane tih ponuditelja/dobavljača u kojem navodi da nije u mogućnosti iz određenih razloga izdati ponudu u kunama.

KOLIKO SREDSTAVA JE UKUPNO ODOBRENO U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2014.-2020 TE KOLIKO JE UTROŠENO TJ. PREOSTALO SREDSTAVA?

U okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., za mjere namijenjene sektoru akvakulture (slatkovodne i morske) na raspolaganju je ukupno 73,6 milijuna eura. Mjere se provode na temelju pravilnika i natječaja koje donosi Ministarstvo poljoprivrede, a kojima se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru pojedine mjere, uključujući i raspoloživa sredstva za pojedinu mjeru odnosno pojedini natječaj, a koji se mogu objavljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava, do kraja programskog razdoblja.

Mjere namijenjene sektoru akvakulture čija je provedba u tijeku su mjera „Produktivna ulaganja u akvakulturu“, „Inovacije“ te „Osiguranje akvakulturnih stokova“.

U okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ je za razdoblje 2017.-2020. na raspolaganju 21,5 milijuna eura, ali napominjemo da je natječaj za dodjelu potpore u okviru ove mjere bio otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 1. listopada 2017. godine te će budući natječaji i raspoloživa sredstva ovisiti o rezultatima ovoga natječaja odnosno o sredstvima koja će biti dodijeljena u okviru istoga.

Što se tiče mjere „Inovacije“, natječaj za dodjelu potpore je otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 15. prosinca 2017. godine,  na raspolaganju za isti je ukupno 8 milijuna eura.

Uz navedeno, na temelju pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore, od 2016. godine se na godišnjoj razini, do iskorištenja raspoloživih sredstava, podnose zahtjevi za potporu u okviru mjere „Osiguranje akvakulturnih stokova“ za koju je dostupno ukupno 11,3 milijuna eura.

Nadalje, korisnici koji obavljaju akvakulturu mogu ostvariti potporu i u okviru mjere „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ te mjere “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“. Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ je zatvoren za prijave 1. rujna 2017. godine te će objava budućih natječaja i raspoloživa sredstva ovisiti o rezultatima istoga (obrada je u tijeku). Što se tiče prerade proizvoda ribarstva i akvakulture, natječaj za dodjelu potpore je otvoren za podnošenje prijava do 1. studenog 2017. godine, a raspoloživa sredstva u okviru istoga iznose 18,3 milijuna eura.

Uzimajući u obzir način provedbe mjera u okviru Operativnog programa odnosno činjenicu da se raspoloživi iznosi definiraju po pojedinom natječaju za pojedinu mjeru, savjetujemo da informacije o natječajima pratite na stranicama Upravljačkog tijela za Operativni program: https://euribarstvo.hr/natjecaji/ . Informacije o mjerama koje se provode u okviru Operativnog programa možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://euribarstvo.hr/mjere/ .

TEMELJEM PRAVILNIKA O UVJETIMA , KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE „PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURI“ TRAŽIMO DODATNO MIŠLJENJE ZA ČL.19.ST.1. – ZAHTJEV ZA ISPLATU TREBA SADRŽAVATI SVE PLAĆENE RAČUNE SUKLADNO PRIHVATLJIVIM TROŠKOVIMA IZ ČLANKA 5. OVOGA PRAVILNIKA ZA KOJE JE ODOBRENA POTPORA, A SVI PRILOŽENI RAČUNI MORAJU BITI U CIJELOSTI PLAĆENI U TRENUTKU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU (U PRAKSI SE MOŽE DOGODITI SITUACIJA DA DOBAVLJAČ KASNI SA ISPORUKOM TE ZA ZAKAŠNJENJE BUDE PENALIZIRAN. U KONAČNICI ZNAČI DA JE KUPAC DUŽAN UPLATITI MANJI IZNOS ZA IZNOS ODOBRENJA/TEREĆENJA, ODNOSNO IZNOS PENALA, STOGA DA LI JE U TOM SLUČAJU OPRAVDANO ZATVORITI RAČUN SA IZNOSOM ODOBRENJA/TEREĆENJA)?

Ako se račun koji je odobren Odlukom o dodijeli sredstava iz bilo kojih razloga umanji, potrebno nam je dostaviti dokaz tog umanjenja (odobrenje/terećenje/ugovor iz kojega je vidljivo da se zakašnjenje penalizira…) i ovjerenu Izjavu dobavljača kako je predmetni račun plaćen u cijelosti.