Mjere

Mjera II.9. Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju te na ekološku akvakulturu

Namjena

Promicanje razvoja ekološke akvakulture i resursno učinkovite akvakulture

Tip operacije

  • Aktivnosti u okviru prijelaza konvencionalnih metoda akvakulturne proizvodnje na ekološku akvakulturu;
  • Sudjelovanje u sustavima Europske unije za okolišno upravljanje i reviziju (EMAS).

Korisnici

Poduzeća u akvakulturi

Razdoblje prihvatljivosti provedbe

Do kraja 2023. godine