Mjere

Mjera IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Namjena

Poboljšanje organizacije tržišta i potpora aktivnostima stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Tip operacije

  • Osnivanje organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili međugranskih organizacija koje treba priznati u skladu s poglavljem II. odjeljkom II. Uredbe (EU) br. 1379/2013;
  • Aktivnosti vezane uz nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije, neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova u skladu s tehničkim mjerama, člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i članku 8. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) br. 1379/2013, proizvoda ribarstva i akvakulture dobivenih korištenjem metoda koje nisu štetne za okoliš ili ekoloških proizvoda akvakulture u smislu Uredbe (EZ) br. 834/2007;
  • Aktivnosti za promicanje kvalitete i dodane vrijednosti olakšavanjem podnošenja zahtjeva za registraciju određenog proizvoda i prilagodba dotičnih gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, certificiranja i promocije održivih proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući proizvode malog priobalnog ribolova i okolišno prihvatljivih metoda prerade, izravnog stavljanja na tržište ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila, predstavljanja i pakiranja proizvoda;
  • Aktivnosti koje doprinose transparentnosti proizvodnje i tržišta te aktivnosti provođenja ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Unije o uvozu;
  • Aktivnosti koje doprinose sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture diljem Unije kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1379/2013;
  • Aktivnosti sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Unije;
  • Aktivnosti vođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi.

Korisnici

Subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata (ribarske zadruge, udruge, zaklade, fondacije, klasteri i drugi oblici udruženja u ribarstvu, organizacije proizvođača, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju subjekte u ribarstvu, istraživačke organizacije, izvršna ili upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave