Mjere

Mjera IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Namjena

Poboljšanje organizacije tržišta i potpora aktivnostima stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Tip operacije

 • Osnivanje organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili međugranskih organizacija koje treba priznati u skladu s poglavljem II. odjeljkom II. Uredbe (EU) br. 1379/2013;
 • Aktivnosti vezane uz nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije, neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova u skladu s tehničkim mjerama, člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i članku 8. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) br. 1379/2013, proizvoda ribarstva i akvakulture dobivenih korištenjem metoda koje nisu štetne za okoliš ili ekoloških proizvoda akvakulture u smislu Uredbe (EZ) br. 834/2007;
 • Aktivnosti za promicanje kvalitete i dodane vrijednosti olakšavanjem podnošenja zahtjeva za registraciju određenog proizvoda i prilagodba dotičnih gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, certificiranja i promocije održivih proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući proizvode malog priobalnog ribolova i okolišno prihvatljivih metoda prerade, izravnog stavljanja na tržište ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila, predstavljanja i pakiranja proizvoda;
 • Aktivnosti koje doprinose transparentnosti proizvodnje i tržišta te aktivnosti provođenja ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Unije o uvozu;
 • Aktivnosti koje doprinose sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture diljem Unije kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1379/2013;
 • Aktivnosti sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Unije;
 • Aktivnosti vođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi.

Korisnici

Subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata (ribarske zadruge, udruge, zaklade, fondacije, klasteri i drugi oblici udruženja u ribarstvu, organizacije proizvođača, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju subjekte u ribarstvu, istraživačke organizacije, izvršna ili upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaje?

Korisnik je za aktivnosti koje su predmet potpore osim odredbi Pravilnika i Natječaja, dužan poštivati sve zakonske i podzakonske propise koji su primjenjivi na te aktivnosti. Slijedom navedenoga, Natječajem su definirani dokumenti koje je potrebno dostaviti u svrhu dokazivanja istog, a osim toga, Upravljačko tijelo i Posredničko tijelo, zadržavaju pravo od korisnika zatražiti i drugu dokumentaciju za potrebe postupaka odabira i odobravanja operacija te njihovih provjera.

Što je sa rokovima za podnošenje Zahtjeva za isplatu?

Navedeni rokovi za podnošenje Zahtjeva za isplatu su definirani uzimajući u obzir prve rokove trajanja natječaja te će se produljenje trajanja Natječaja uzeti u obzir i kod rokova za dovršenje operacija, tj. podnošenje Zahtjeva za isplatu.

Koji je rok za dobivanje odluka o dobivanju bespovratnih sredstava?

Odredbama Pravilnika definiran je postupak obrade Zahtjeva za potporu i donošenja Odluka. Dinamika među ostalim ovisi o zaprimljenim Zahtjevima za potporu, tj. njihovom broju i opsegu. Također, donošenje Odluka ovisi o iznosu tražene potpore koji se utvrđuje po zaprimanju svih Zahtjeva za potporu, tj. prema navedenome se utvrđuje da li će se primijeniti članak 13. ili članak 14. Pravilnika.

Ukoliko korisnik planira nabaviti dva specijalizirana vozila istih tehničkih karakteristika, da li su za svako vozilo potrebne po tri ponude posebno (ukupno šest ponuda) ili su dovoljne tri ponude ukupno?

Prihvatljivi su i jedan i drugi način provedbe nabave.

Da li roba koja se nabavlja, a koja je predmet potpore, mora biti nova?

Pravilnikom je definirano da roba koja se nabavlja, a koja je predmet potpore, mora biti nova, tj. nisu prihvatljivi rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljena specijalizirana vozila, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog.

Da li u slučaju prolaska na Natječaju te naknadnim odustajanjem (iz bilo kojeg razloga), postoji zabrana javljanja na buduće Natječaje?

U slučaju prolaska na Natječaju te naknadnim odustajanjem, ne postoji niti jedna odredba koja će biti prepreka ili zabrana na javljanje na buduće Natječaje u okviru ove mjere.

Što podrazumijeva stavljanje na tržište EU nekog proizvoda?

Stavljanje na tržište EU nekog proizvoda podrazumijeva prvo stavljanje baš tog konkretnog proizvoda na tržište EU, tj. prvo osiguravanje dostupnosti tog proizvoda na tržištu EU. Na primjer, ako se potpora traži za aktivnosti vezane uz stavljanje na tržište proizvoda „Riblja konzerva“, korisnik može za isto ostvariti potporu jedino ako taj konkretni proizvod „Riblja konzerva“ nije prethodno bio dostupan na tržištu već ga taj korisnik stavlja na tržište po prvi put. Dakle, definicija se ne odnosi na sve proizvode tipa „riblje konzerve“ koje korisnik proizvodi već na konkretni proizvod „Riblja konzerva“. U slučaju da se kao korisnik javlja poduzeće koje traži potporu za aktivnosti stavljanja na tržište proizvoda „Riblja konzerva“, a kojeg je kupio te ga stavlja u daljnju prodaju u istom obliku kakav je i kupljen, navedena aktivnost stavljanja u prodaju se ne smatra prvim stavljanjem na tržište EU tog proizvoda.

Da li je prihvatljivo prijaviti projekt sa istim aktivnostima na dva natječaja, u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ i mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“?

Aktivnosti/ulaganja za koje se traži potpora moraju biti prihvatljivi temeljem pojedinog pravilnika kojim je svaka od mjera definirana, tj. moraju biti udovoljeni svi uvjeti i kriteriji definirani tim pravilnicima, za pojedinu mjeru. Udovoljavanje uvjeta i kriterija, pa tako i odredbe o dvostrukom financiranju, provjerava se u okviru postupaka odabira i odobravanja operacija. Slijedom navedenoga, ukoliko se utvrdi da uvjeti nisu zadovoljeni, nije moguće ostvariti pravo na potporu.

Od kojih se aktivnosti sastoje operacije u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“?

Ukoliko se operacije sastoje od aktivnosti koje se provode u svrhu usklađivanja sa zahtjevima u okviru prava Europske unije ili Republike Hrvatske, potpora se može dodijeliti do datuma kada ti zahtjevi postaju obavezni za poduzeće osim ako je drugačije navedeno (npr. u okviru ove mjere se potpora može dodijeliti za prilagodbu subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode).
Također, operacije u okviru ove mjere mogu uključivati proizvođačke, prerađivačke aktivnosti i aktivnosti stavljanja na tržište duž opskrbnog lanca te korisnik mora na odgovarajući način, ovisno o tipu aktivnosti, obrazložiti na koji način te aktivnosti za koje se traži potpora doprinose ciljevima mjere, tj. na koji način aktivnosti čine cjelovitu operaciju koja će rezultirati ostvarenjem nekih od ciljeva ove mjere, na primjer nalaženjem novih tržišta i poboljšanjem uvjeta za stavljanje na tržište u odnosu na postojeće uvjete.

Zašto se traži preslika rješenja o upisu?

Preslika rješenja o upisu ili izvadak iz odgovarajućeg registra/upisnika sukladno posebnim propisima o registraciji/upisu se dostavlja u svrhu utvrđivanja odgovarajuće registracije predmeta poslovanja korisnika te se ovisno o obliku korisnika (obrt, pravna osoba, udruga itd.) dostavlja odgovarajući dokument (preslika rješenja o upisu u sudski registra, izvadak iz obrtnog registra itd.).

Da li mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ podrazumjeva i uvođenje certifikata u akvakulturu ili samo preradu?

Predmet potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ su aktivnosti koje se odnose na stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture navedenih u popisu iz Priloga II. Pravilnika, a koji obuhvaćaju i živu ribu i neprerađene proizvode ribarstva i akvakulture. Drugim riječima, u okviru ove mjere mogu biti prihvatljive aktivnosti koje se odnose na sve proizvode ribarstva i akvakulture navedene u tom popisu, ali pod uvjetom da se iste provode s ciljem osnivanja organizacija proizvođača, udruženja ili međugranskih organizacija, pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Da li su prihvatljivi opći troškovi, konkretno troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj?

Sukladno članku 5. stavku 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ („Narodne novine“, broj 107/2015 i 129/2015), prihvatljivi su i opći troškovi do gornje granice od 12% ukupnih prihvatljivih troškova operacije, i to troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj, a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu.

Da li korisnici potpore imaju obvezu izvještavanja o rezultatima operacije nakon zadnje primljene uplate financijskih sredstava?

Korisnici nemaju obvezu izvještavanja o rezultatima operacije nakon zadnje primljene uplate financijskih sredstava. Međutim, korisnici i nakon završetka operacije, tj. nakon zadnje primljene uplate imaju određene obveze. Među ostalim, obvezni su omogućiti kontrolu na terenu u razdoblju od 5 godina nakon zadnje primljene uplate financijskih sredstava, a koja može, ovisno o predmetu potpore, obuhvaćati i kontrolu održivosti operacije za koju je ostvarena potpora (npr. kontrolom se može provjeravati da li operacija uistinu doprinosi ostvarenju ciljeva za koje je dodijeljena potpora). Također, korisnik je dužan u navedenom razdoblju, ovisno o predmetu potpore, provoditi mjere informiranja i promidžbe. Osim navedenoga, korisnik je dužan čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije vezane uz operaciju za koju je ostvario pravo na potporu, najmanje 2 godine od 31. prosinca nakon predaje računa u kojima su uključeni završni troškovi operacije (o početku roka korisnika obavještava Upravljačko tijelo).

Da li je moguće mijenjati lokaciju ulaganja uz obrazloženje, odnosno premještanje opreme tokom 5 godina nakon provedbe projekata prema članku 8. stavku 5. Pravilnika?

Člankom 15. Pravilnika definirane su promjene Zahtjeva za potporu koje su dozvoljene u okviru Natječaja. Istim člancima je definirana i obveza te način postupanja korisnika te Upravljačkog tijela u takvim slučajevima. Nadalje, postupanja korisnika i Upravljačkog tijela, a vezana uz obveze sukladno članku 8. stavku 5. Pravilnika definirane su stavkom 6. istog članka.

Da li u tabeli Okvirni rezultat koji očekuje korisnik u Zahtjevu za potporu, mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ količina u prethodnoj godini smije biti nula?

Podaci se odnose na okvirni rezultat koji korisnik očekuje da će postići aktivnostima koje su predmet potpore, tj. procjena kako će ostvarivanje prava na potporu doprinijeti promjeni u količini i vrijednosti prve prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture u odnosu na stanje prije ostvarivanja prava na potporu, na razini korisnika.

Da li u dokumentaciji za prijavu na Natječaj korisnik mora dostaviti BON-2/SOL-2?

Korisnik mora priložiti BON-2/SOL-2 podatke o solventnosti, izdane od svih banaka u kojima ima otvoren račun i koji se nalaze na popisu u Izvatku iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata,neovisno o pravnom obliku. Račun korisnika ne smije biti blokiran u trenutku ishođenja podataka.

Da li i obrt popunjava Izjavu Razvrstavanje poduzetnika s obzirom na veličinu?

Izjavu popunjavaju svi korisnici osim ako je drugačije u Natječaju navedeno. Naime, poduzetnikom se smatra svaka fizička osoba, obrt ili pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, neovisno o pravnom obliku.

Koji su postupci provedbe nabave?

Postupci provedbe nabave su definirani Prilogom II. Natječaja i primjenjuju se jednako na sve korisnike, neovisno o pravnom obliku. Ukoliko je nabava prethodno provedena, korisnik može dostaviti pripadajući račun, ali je dužan pribaviti još dvije ponude, važeće u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, na način kako je definirano u Prilogu II. za predmete nabave vrijednosti veće od 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

Koji su kriteriji za odabir operacija u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“?

Kriteriji za odabir operacija nisu kriteriji prihvatljivosti već kriteriji kojima se dodjelom bodova daje prednost određenim operacijama sukladno prioritetima definiranim Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020., tj. onim operacijama koje će najviše doprinijeti zadanim ciljevima.

Tko se smatra zajedničkim korisnikom?

Prema izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ (Narodne novine, br. 12/2016), zajedničkim korisnikom se smatra organizacija/ udruženje subjekata u ribarstvu ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, koji provodi zajednički projekt.

Kome se mogu uputiti pitanja vezana uz provedbu EU fondova u ribarstvu?

Sva pitanja vezana uz provedbu EU fondova u ribarstvu možete uputiti na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr . Što se tiče individualnih konzultacija za konkretne projekte, navedeno nije praksa jer se ove mjere provode putem javnog natječaja i sukladno postupcima koji su definirani pripadajućim pravilnikom, a čime se osigurava da svi sudionici natječaja/korisnici imaju jednaka prava i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava na potporu, tj. da se niti jedan korisnik ne stavlja u povoljniji položaj u odnosu na ostale. Pomoć korisnicima se osigurava kroz radionice u okviru kojih se korisnicima dodatno pojašnjavaju postupci i način ostvarivanja prava na potporu.

Postoji li ograničenje za subjekte koji se žele prijaviti na mjeru IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ što se tiče njegovog postojanja/djelovanja? Koliko minimalno godina mora poslovati/postojati subjekt da bi se mogao prijaviti na ovaj natječaj?

Razdoblje poslovanja subjekta nije uvjet prihvatljivosti u okviru ove mjere, tj. nije propisan minimalni broj godina postojanja/poslovanja koji subjekt mora imati ostvaren da bi podnio Zahtjev za potporu u okviru natječaja odnosno ostvario pravo na potporu. Uvjeti i kriteriji kojima korisnik i sama operacija za koju se traži potpora moraju udovoljiti, propisani su Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ za razdoblje 2017.-2020. („Narodne novine“, broj 39/2017) te Natječajem za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ („Narodne novine“, broj 49/2017).

Da li su u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ prihvatljivi troškovi vezani uz nabavu novog specijaliziranog vozila i u kojem iznosu te novog ledomata za ljuskasti led za ribu i u kojem iznosu?

Sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ za razdoblje 2017. – 2020. nabava novog specijaliziranog vozila je prihvatljiv trošak, no nabava ledomata nije prema propisanim ciljevima u Uredbi (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, stoga nije prihvatljiv trošak. Međutim, nabava ledomata je prihvatljiva u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“ koja će biti objavljena tijekom ljeta ove godine.
Što se tiče iznosa, intenzitet javne potpore iznosi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova u okviru operacije.

Da li je korisnik potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture” prihvatljiv ukoliko ima specijaliziranu trgovinu u kojoj ima namjeru prodavati proizvode ribarstva, ali mu to nije glavna djelatnost?

Mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ podrazumijeva dodjelu potpore za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i namijenjena je sektoru ribarstva, tj. proizvođačima (ribarima, uzgajivačima, prerađivačima proizvoda ribarstva i akvakulture).
Drugim riječima, stavljanje na tržište u kontekstu ove mjere, u skladu sa regulativom EU, podrazumijeva prvo stavljanje nekog proizvoda ribarstva ili akvakulture na tržište Unije te se slijedom toga potpora može dodijeliti onim korisnicima koji u tom smislu na tržište stavljaju proizvode ribarstva i akvakulture.
U okviru ove mjere prihvatljiva su ulaganja u objekte za maloprodaju pod kojima se, sukladno članku 2. stavku 1. točki j) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ („Narodne novine“, broj 39/2017), podrazumijevaju objekti u kojima se obavlja stavljanje na tržište izravnom prodajom potrošaču proizvoda ribarstva i akvakulture koje proizvodi korisnik. Dakle, ako obavljate proizvodnu djelatnost vezanu uz proizvode ribarstva i akvakulture i planirate ulagati u objekt za maloprodaju u kojem ćete stavljati na tržište proizvode koje te proizveli, tada isto može biti prihvatljivo u okviru ove mjere.
Ako pod specijaliziranom trgovinom koju navodite u Vašem upitu podrazumijevate objekt u kojem bi obavljali prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture koje ste prethodno otkupili od proizvođača, tada navedeno nije prihvatljivo jer se ne smatra stavljanjem na tržište u smislu ove mjere, tj. navedeno nije obuhvaćeno odredbom iz članka 2. stavka 1. točke p) Pravilnika koja  stavljanje na tržište definira kao prvo omogućavanje dostupnosti proizvoda ribarstva i akvakulture na tržištu Europske unije, a što podrazumijeva svaku opskrba proizvodom ribarstva i akvakulture za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržištu Europske unije u okviru komercijalne aktivnosti, bilo uz plaćanje ili besplatno.

Da li je moguće sufinanciranju MSC certifikata?

Aktivnosti certificiranja održivih proizvoda ribarstva i akvakulture su prihvatljive u okviru cilja vezanog uz promicanje kvalitete i dodane vrijednosti iz članka 4. stavka 1. točke b) Pravilnika (članak 68. stavak 1. točka c) podtočka ii) Uredbe (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo).

Treba li imati tri ponude za konzultanta ako je skuplji od 35.000,00 kuna?

Tri ponude je potrebno dostaviti za svaki predmet nabave iznad 35.000,00 kuna, uključujući i nabavu konzultantskih usluga odnosno opće troškove.

Koje su obveze korisnika pri označavanju aktivnosti za koje je ostvario potporu (elementi vidljivosti)?

Kako bi se javnost informiralo o ciljevima operacije i potpori Europske unije operacije, korisnik je obvezan sve aktivnosti za koje je ostvario potporu označiti tako što će  prikazati sljedeće elemente vidljivosti:

 1. Amblem Europske unije i upućivanje na Europsku uniju: Europska unija
 2. Zastavu Republike Hrvatske
 3. Upućivanje na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo
 4. Logotip Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Iznimno, u slučaju manjih predmeta kao što su olovke ili USB uređaji, a čija je nabava/izrada sufinancirana sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, isti se mogu označiti na način da bude naveden amblem Europske unije i upućivanje na Europsku uniju: Europska unija. Dakle, ako je izrada pakiranja sufinancirana sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, korisnik je dužan navedeno naznačiti na samom pakiranju (svakom koje je sufinancirano), na način koji odgovara veličini pakiranja, a ne samo u prostorijama korisnika (tvornici). Neovisno o načinu označavanja, korisnik je dužan pridržavati se propisanih grafičkih standarda za amblem i upućivanje na Europsku uniju.

Što se tiče prijedloga označavanja, točan sadržaj teksta korisnik određuje korisnik sukladno aktivnosti/predmetu kojeg označava, ali ne dovodeći u pitanje obvezne elemente vidljivosti koji moraju biti navedeni.