Mjere

Mjera IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

Namjena

Poticanje ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture

Tip operacije

  • Ulaganja koja doprinose štednji energije ili smanjenju utjecaja na okoliš, uključujući obradu otpada;
  • Ulaganja koja unaprjeđuju sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta;
  • Ulaganja koja podupiru obradu ulova komercijalne ribe koja ne može biti namijenjena za prehranu ljudi;
  • Ulaganja koja su u vezi s preradom nusproizvoda nastalih prilikom glavnih aktivnosti prerade;
  • Ulaganja koja su u vezi s preradom ekoloških proizvoda akvakulture na temelju članaka 6. i 7. Uredbe (EZ) br. 834/2007;
  • Ulaganja koja rezultiraju novim ili poboljšanim proizvodima, novim ili poboljšanim procesima, ili novim ili poboljšanim sustavima upravljanja i organizacije.

Korisnici

Mala i srednja poduzeća korisnici odobrenog ili registriranog objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva i akvakulture