Mjere

Mjera IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

Namjena

Poticanje ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture

Tip operacije

  • Ulaganja koja doprinose štednji energije ili smanjenju utjecaja na okoliš, uključujući obradu otpada;
  • Ulaganja koja unaprjeđuju sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta;
  • Ulaganja koja podupiru obradu ulova komercijalne ribe koja ne može biti namijenjena za prehranu ljudi;
  • Ulaganja koja su u vezi s preradom nusproizvoda nastalih prilikom glavnih aktivnosti prerade;
  • Ulaganja koja su u vezi s preradom ekoloških proizvoda akvakulture na temelju članaka 6. i 7. Uredbe (EZ) br. 834/2007;
  • Ulaganja koja rezultiraju novim ili poboljšanim proizvodima, novim ili poboljšanim procesima, ili novim ili poboljšanim sustavima upravljanja i organizacije.

Korisnici

Mala i srednja poduzeća korisnici odobrenog ili registriranog objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva i akvakulture

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE?

Korisnik je za aktivnosti koje su predmet potpore osim odredbi Pravilnika i Natječaja, dužan poštivati sve zakonske i podzakonske propise koji su primjenjivi na te aktivnosti. Slijedom navedenoga, Natječajem su definirani dokumenti koje je potrebno dostaviti u svrhu dokazivanja istog, a osim toga, Upravljačko tijelo i Posredničko tijelo, zadržavaju pravo od korisnika zatražiti i drugu dokumentaciju za potrebe postupaka odabira i odobravanja operacija te njihovih provjera.

ŠTO JE SA ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU?

Navedeni rokovi za podnošenje Zahtjeva za isplatu su definirani uzimajući u obzir prve rokove trajanja natječaja te će se produljenje trajanja Natječaja uzeti u obzir i kod rokova za dovršenje operacija, tj. podnošenje Zahtjeva za isplatu.

KOJI JE ROK ZA DOBIVANJE ODLUKA O DOBIVANJU BESPOVRATNIH SREDSTAVA?

Odredbama Pravilnika definiran je postupak obrade Zahtjeva za potporu i donošenja Odluka. Dinamika među ostalim ovisi o zaprimljenim Zahtjevima za potporu, tj. njihovom broju i opsegu. Također, donošenje Odluka ovisi o iznosu tražene potpore koji se utvrđuje po zaprimanju svih Zahtjeva za potporu, tj. prema navedenome se utvrđuje da li će se primijeniti članak 14. ili članak 15. Pravilnika.

ŠTO SU TKZ. „SKRIVENI RADOVI“?

Tzv. “skriveni radovi” podrazumijevaju radove/primopredaju opreme koji se u kasnijoj fazi kontrole na terenu, a koja se obavezno provodi nakon završetka operacije (nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu, a prije isplate), ne mogu fizičkim pregledom provjeriti. Primjer “skrivenih radova” je postavljanje električnih instalacija. Bitno je napomenuti da potrebu kontrole “skrivenih radova” procjenjuje Upravljačko tijelo koje obavlja kontrolu na terenu. Dakle, korisnik je obvezan, ukoliko želi za takve troškove ostvariti pravo na potporu, najaviti Upravljačkom tijelu kada i koje “skrivene radove” koji se neće moći provjeriti u kasnijoj fazi planira provoditi, na način i u rokovima kako je definirano Pravilnikom (članak 9. stavak 12.). Sukladno najavi, Upravljačko tijelo procjenjuje da li je i za koje radove potrebno provesti kontrolu na terenu.
Korisnik je obvezan o istome obavještavati Upravljačko tijelo i prije izdavanja Odluke o dodjeli sredstava. Naime, prihvatljivi su troškovi koji su nastali od 1. siječnja 2015. godine, ali pod uvjetom da ih je moguće ili provjeriti kontrolom na terenu u kasnijoj fazi (prije isplate) ili da su bili predmet ranije kontrole (u fazi kada ih je bilo moguće fizički provjeriti). Radovi/primopredaja opreme koji su nastali u razdoblju prihvatljivosti (nakon 1. siječnja 2015. godine), ali ih više nije moguće kontrolom na terenu provjeriti (npr. električne instalacije su postavljene u ožujku 2015. godine), nisu prihvatljiv trošak u smislu Pravilnika i Natječaja.

UKOLIKO KORISNIK PLANIRA NABAVITI DVA SPECIJALIZIRANA VOZILA ISTIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA, DA LI SU ZA SVAKO VOZILO POTREBNE PO TRI PONUDE POSEBNO (UKUPNO ŠEST PONUDA) ILI SU DOVOLJNE TRI PONUDE UKUPNO?

Prihvatljivi su i jedan i drugi način provedbe nabave.

DA LI ROBA KOJA SE NABAVLJA, A KOJA JE PREDMET POTPORE, MORA BITI NOVA?

Pravilnikom je definirano da roba koja se nabavlja, a koja je predmet potpore, mora biti nova, tj. nisu prihvatljivi rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljena specijalizirana vozila, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog.

DA LI U SLUČAJU PROLASKA NA NATJEČAJU TE NAKNADNIM ODUSTAJANJEM (IZ BILO KOJEG RAZLOGA), POSTOJI ZABRANA JAVLJANJA NA BUDUĆE NATJEČAJE?

U slučaju prolaska na Natječaju te naknadnim odustajanjem, ne postoji niti jedna odredba koja će biti prepreka ili zabrana na javljanje na buduće Natječaje u okviru ove mjere.

DA LI JE PRIHVATLJIVO PRIJAVITI PROJEKT SA ISTIM AKTIVNOSTIMA NA DVA NATJEČAJA, U OKVIRU MJERE IV.3. „STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“ I MJERE IV.4. „PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“?

Aktivnosti/ulaganja za koje se traži potpora moraju biti prihvatljivi temeljem pojedinog pravilnika kojim je svaka od mjera definirana, tj. moraju biti udovoljeni svi uvjeti i kriteriji definirani tim pravilnicima, za pojedinu mjeru. Udovoljavanje uvjeta i kriterija, pa tako i odredbe o dvostrukom financiranju, provjerava se u okviru postupaka odabira i odobravanja operacija. Slijedom navedenoga, ukoliko se utvrdi da uvjeti nisu zadovoljeni, nije moguće ostvariti pravo na potporu.

ZAŠTO SE TRAŽI PRESLIKA RJEŠENJA O UPISU?

Preslika rješenja o upisu ili izvadak iz odgovarajućeg registra/upisnika sukladno posebnim propisima o registraciji/upisu se dostavlja u svrhu utvrđivanja odgovarajuće registracije predmeta poslovanja korisnika te se ovisno o obliku korisnika (obrt, pravna osoba, udruga itd.) dostavlja odgovarajući dokument (preslika rješenja o upisu u sudski registra, izvadak iz obrtnog registra itd.).

DA LI KORISNICI POTPORE IMAJU OBVEZU IZVJEŠTAVANJA O REZULTATIMA OPERACIJE NAKON ZADNJE PRIMLJENE UPLATE FINANCIJSKIH SREDSTAVA?

Korisnici nemaju obvezu izvještavanja o rezultatima operacije nakon zadnje primljene uplate financijskih sredstava. Međutim, korisnici i nakon završetka operacije, tj. nakon zadnje primljene uplate imaju određene obveze. Među ostalim, obvezni su omogućiti kontrolu na terenu u razdoblju od 5 godina nakon zadnje primljene uplate financijskih sredstava, a koja može, ovisno o predmetu potpore, obuhvaćati i kontrolu održivosti operacije za koju je ostvarena potpora (npr. kontrolom se može provjeravati da li operacija uistinu doprinosi ostvarenju ciljeva za koje je dodijeljena potpora). Također, korisnik je dužan u navedenom razdoblju, ovisno o predmetu potpore, provoditi mjere informiranja i promidžbe. Osim navedenoga, korisnik je dužan čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije vezane uz operaciju za koju je ostvario pravo na potporu, najmanje 2 godine od 31. prosinca nakon predaje računa u kojima su uključeni završni troškovi operacije (o početku roka korisnika obavještava Upravljačko tijelo).

DA LI U DOKUMENTACIJI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ KORISNIK MORA DOSTAVITI BON-2/SOL-2?

Korisnik mora priložiti BON-2/SOL-2 podatke o solventnosti, izdane od svih banaka u kojima ima otvoren račun i koji se nalaze na popisu u Izvatku iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata,neovisno o pravnom obliku. Račun korisnika ne smije biti blokiran u trenutku ishođenja podataka.

DA LI I OBRT POPUNJAVA IZJAVU RAZVRSTAVANJE PODUZETNIKA S OBZIROM NA VELIČINU?

Izjavu popunjavaju svi korisnici osim ako je drugačije u Natječaju navedeno. Naime, poduzetnikom se smatra svaka fizička osoba, obrt ili pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, neovisno o pravnom obliku.

KOJI SU POSTUPCI PROVEDBE NABAVE?

Postupci provedbe nabave su definirani Prilogom II. Natječaja i primjenjuju se jednako na sve korisnike, neovisno o pravnom obliku. Ukoliko je nabava prethodno provedena, korisnik može dostaviti pripadajući račun, ali je dužan pribaviti još dvije ponude, važeće u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, na način kako je definirano u Prilogu II. za predmete nabave vrijednosti veće od 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

DA LI SU U OKVIRU MJERE IV.4. “PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE” PRIHVATLJIVA ULAGANJA U PLOVILO?

U okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture” nisu prihvatljiva ulaganja u plovilo već se ista odnosi na ulaganja vezana uz proces prerade proizvoda ribarstva i akvakulture i to pod uvjetom da korisnik ima registriranu djelatnost prerade te da je subjekt u poslovanju s hranom koji je korisnik odobrenog/registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture prema posebnim propisima.

DA LI JE U SKLOPU MJERE IV.4. „PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“ MOGUĆE NABAVLJATI OPREMU PUTEM LEASINGA?

Člankom 5. stavkom 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u ovkiru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture” definirano je da je prihvatljiv trošak i stjecanje strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine, izuzev troškova vezanih uz ugovore o leasingu, kao što je marža davatelja leasinga i troškovi osiguranja (članak 7. Pravilnika).

KOJA SU ULAGANJA U PRERADU PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE PREDMETI POTPORE I KOJI SU UVJETI?

Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, tj. ulaganja u objekte za preradu i popratne aktivnosti navedene u članku 4. Pravilnika, pod uvjetom da je korisnik registriran za djelatnost prerade te da je korisnik odobrenog/registriranog objekta za preradu prema posebnim propisima.

KOJI SU KRITERIJI ZA ODABIR OPERACIJA U OKVIRU MJERE IV.4. „PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“?

Kriteriji za odabir operacija nisu kriteriji prihvatljivosti već kriteriji kojima se dodjelom bodova daje prednost određenim operacijama sukladno prioritetima definiranim Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020., tj. onim operacijama koje će najviše doprinijeti zadanim ciljevima.

TREBA LI UGOVOR O NAJMU KOJIM KORISNIK DOKAZUJE DA IMA PRAVO KORISTITI ODREĐENI OBJEKT BITI UPISAN U ZEMLJIŠNE KNJIGE U TRENUTKU PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU?

Ugovor o najmu može, ali ne mora biti upisan u zemljišne knjige, ali pod uvjetom da korisnik može dokazati da ima pravo, tj. da je najmodavac suglasan da se na objektu u najmu obavlja, npr. rekonstrukcija od strane najmoprimca.

KADA SE DOSTAVLJAJU GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI POTREBNI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ U OKVIRU MJERE IV.4. „PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“?

Korisnik može dostaviti financijske izvještaje za 2014. godinu, a naknadna dostava izvještaja za 2015. godinu će ovisiti o samom poslovnom planu, tj. dostava istog i/ili ažuriranje poslovnog plana sukladno tome se može zatražiti od korisnika ukoliko se tijekom ekonomskih analiza za to ukaže potreba.

DA LI JE ISPUNJEN KRITERIJ IZ ČLANKA 6. STAVKA 2. PRAVILNIKA UKOLIKO JE KORISNIK KUPIO 2015. GODINE DOSTAVNO VOZILO, U KOJI BI, NAKON PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU UGRADIO I HLADNJAČU?

Fizički završena ili u cijelosti provedena operacija je operacija u okviru koje su radnje/aktivnosti koje vode do rezultata u potpunosti provedene, neovisno o tome jesu li izvršena sva plaćanja vezana uz tu operaciju. U primjeru koji navodite se operacijom smatra kupnja i/ili opremanje specijaliziranog vozila namijenjenog za prijevoz vlastitih proizvoda i/ili vozila koje se koristi u prerađivačkim pogonima. Specijalizirano vozilo u ovom slučaju je vozilo dodatno opremljeno hladnjačom, što znači da ukoliko u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu već ranije kupljeno vozilo nije opremljeno hladnjačom i nije stavljeno u funkciju kao specijalizirano vozilo, operacija se ne smatra fizički završenom i u cijelosti provedenom te se kriterij iz članka 6. stavka 2. Pravilnika smatra ispunjenim.

U KOJEM SLUČAJU SE DOSTAVLJA DOKUMENTACIJA ZA ULAGANJA U OPREMANJE OBJEKATA ZA PRERADU?

Sukladno odredbama Natječaja, za ulaganja iz članka 4. stavka 1. točke b) Pravilnika, tj. za ulaganja u opremanje objekata za preradu, dokumentacija se dostavlja isključivo u slučaju kada se ugradnjom navedene opreme (koja je predmet potpore) povećava kapacitet prerade tog objekta. Drugim riječima, ukoliko ulaganjem/zahvatom ne povećavate kapacitet objekta, nije potrebno ishoditi nikakav akt vezano uz Uredbu o procjeni utjecaja zahvata na okoliš te slijedom toga nije potrebna ni prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za to ulaganje/opremanje.
Sukladno odredbama Natječaja, u slučaju nabave/ulaganja u pokretnu opremu (npr. specijalno vozilo), opreme koja se ne ugrađuje u objekt te opremanje na otvorenom nije potrebno dostaviti dokumentaciju iz točke 12. Priloga I. Natječaja. Međutim, potrebno je voditi računa o odredbama Priloga II. Natječaja, tj. o dokumentaciji koja je potrebna u svrhu dobivanja ponude za određenu nabavu (tehnička specifikacija opreme, troškovnici planiranih radova, tehnološki projekti, nacrti, situacije, geodetske podloge i slično), a tip dokumentacije će ovisiti o predmetu nabave.

KOME SE MOGU UPUTITI PITANJA VEZANA UZ PROVEDBU EU FONDOVA U RIBARSTVU?

Sva pitanja vezana uz provedbu EU fondova u ribarstvu možete uputiti na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr . Što se tiče individualnih konzultacija za konkretne projekte, navedeno nije praksa jer se ove mjere provode putem javnog natječaja i sukladno postupcima koji su definirani pripadajućim pravilnikom, a čime se osigurava da svi sudionici natječaja/korisnici imaju jednaka prava i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava na potporu, tj. da se niti jedan korisnik ne stavlja u povoljniji položaj u odnosu na ostale. Pomoć korisnicima se osigurava kroz radionice u okviru kojih se korisnicima dodatno pojašnjavaju postupci i način ostvarivanja prava na potporu.

NATJEČAJ ZA MJERU IV.4. „PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“ TRAJE DO 01. STUDENOGA 2017. GODINE, S OBZIROM DA JE TO BLAGDAN,  MOLIMO INFORMACIJU PREBACUJE LI SE TAJ ROK NA 02. STUDENOGA 2017. GODINE?

Način računanja rokova u kojem se u slučaju da je dan isteka roka ujedno i neradni dan te se isti prebacuje na prvi sljedeći radni dan, se primjenjuje u slučajevima kada se razdoblje propisuje brojem dana. U slučaju kada je kao krajnji rok propisan točan datum, a koji je ujedno i neradni dan, navedeno se ne primjenjuje. Drugim riječima, u predmetnom Natječaju je Zahtjev za potporu potrebno podnijeti najkasnije sa datumom 01. studeni 2017. godine da bi se isti smatrao pravovremenim.