Mjere

Mjera VI.1. Kontrola i provedba

Namjena

Potpora provedbi sustava Europske unije za kontrolu, inspekciju i provedbu u ribarstvu

Tip operacije

 • Nabava, instalacija i/ili razvoj tehnologije, uključujući računalni hardver i softver, sustava detekcije plovila (VDS), sustava nadzornih kamera (CCTV), IT mreža, što omogućuje skupljanje, upravljanje, potvrđivanje, analizu, upravljanje rizikom, predstavljanje (putem internetskih stranica vezanih uz kontrolu) i razmjenu podataka vezanih uz ribarstvo i razvoj metoda uzorkovanja tih podataka, kao i međusobno povezivanje međusektorskih sustava za razmjenu podataka;
 • Razvoj, nabava ili instalacija komponenata, uključujući računalni hardver i softver, koje su nužne za osiguravanje prijenosa podataka od subjekata uključenih u ribarstvo i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva do relevantnih tijela države članice i Unije, uključujući komponente potrebne za elektroničke sustave za bilježenje i izvješćivanje (ERS), sustave za praćenje plovila (VMS) i automatske identifikacijske sustave (AIS) koji se koriste u svrhe kontrole;
 • Razvoj, nabava i instalacija komponenata, uključujući računalni hardver i softver, koje su neophodne kako bi osigurale mogućnost utvrđivanja podrijetla ribarskih proizvoda i proizvoda akvakulture kako je utvrđeno u članku 58. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;
 • Provedba programa za razmjenu podataka između država članica i njihovu analizu;
 • Modernizacija i nabava patrolnih plovila, zrakoplova i helikoptera, pod uvjetom da se koriste za kontrolu ribarstva najmanje 60 % od ukupnog vremena u kojem se ta sredstva koriste godišnje;
 • Nabava drugih sredstava za kontrolu, uključujući uređaje za mjerenje snage motora i opremu za mjerenje težine;
 • Razvoj inovativnih sustava za kontrolu i praćenje i provedba pilot-projekata povezanih s kontrolom ribarstva, uključujući DNK analizu riba ili razvoj internetskih stranica vezanih uz kontrolu;
 • Osposobljavanje i programi razmjene, uključujući između država članica, za osoblje zaduženo za praćenje, kontrolu i nadzor aktivnosti u ribarstvu;
 • Analiza troškova i koristi i ocjena provedenih revizija i rashodi koji nastaju kod nadležnih tijela pri obavljanju praćenja, kontrole i nadzora;
 • Inicijative, uključujući seminare i medijske alate usmjerene na povećanje osviještenosti kako među ribarima i drugim sudionicima kao što su inspektori, državni tužitelji i suci, tako i u javnosti, o potrebi za borbom protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova te o provedbi pravila ZRP-a;
 • Operativni troškovi nastali osiguranjem strože kontrole za stokove na koje se primjenjuju posebni programi kontrole i inspekcije uspostavljeni u skladu s člankom 95. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 te koji podliježu koordinaciji kontrole u skladu s člankom 15. Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005;
 • Programi vezani uz provedbu akcijskog plana ustanovljenog u skladu s člankom 102. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, uključujući bilo koje operativne troškove kojima su izloženi.

Korisnici

Javno tijelo/a nadležno za provedbu sustava kontrole, inspekcije i provedbe u ribarstvu