Mjere

Mjera VIII.2./ VIII.3. Zaštita morskog okoliša, održivo korištenje resursa i unaprjeđenje znanja

Namjena

Promicanje zaštite morskog okoliša, posebno njegove biološke raznolikosti i zaštićenih pomorskih područja, kao što su lokaliteti mreže Natura 2000, ne dovodeći u pitanje članak 35. i održivo korištenje morskih i priobalnih resursa te daljnje utvrđivanje granice održivosti čovjekovih djelatnosti koje imaju učinak na morski okoliš, posebno u okviru Direktive2008/56/EZ.

Tip operacije

  • Aktivnosti koje štite morski okoliš, posebno njegove biološke raznolikosti i zaštićena pomorska područja, kao što su lokaliteti mreže Natura 2000., u skladu s obvezama utvrđenima direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ;
  • Aktivnosti koje poboljšavaju znanje o stanju morskog okoliša s ciljem utvrđivanja programa praćenja i programa mjera predviđenih u Direktivi 2008/56/ EZ u skladu s obvezama utvrđenima u toj Direktivi.

Korisnici

Javno tijelo/a nadležna za zaštitu okoliša i prirode