Pravilnici i Natječaji

Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore za mjeru I.10. “Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti” (drugi krug)

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 29. prosinca 2016. godine, a traje do 1. veljače 2017. godine.

Obavještavaju se zainteresirani da su objavljeni Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ i Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“.

Predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti, tj. za trajno povlačenje ribarskog plovila iz gospodarskog ribolova na moru.

Ovaj Natječaj se provodi za segmente gospodarskog ribolova na moru obuhvaćene Akcijskim planom koji je sastavni dio Izvješća o ravnoteži između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti ribolovne flote za 2015. godinu te su predviđena sljedeća smanjenja po pojedinim segmentima:

Pravilnikom su definirani uvjeti i kriteriji koje korisnik mora ispuniti da bi ostvario pravo na potporu, a Natječajem su definirani rokovi i dokumentacija koju je potrebno dostaviti.
Natječaj je otvoren za podnošenje Zahtjeva za potporu od  29. prosinca 2016. godine do 01. veljače 2017. godine. 

Mjera I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti

Pravilnici

Natječaj i izmjene natječaja

Obrasci

Vodiči i upute