Pravilnici i Natječaji

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2020. godine

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 16. rujna 2020. godine, a traje do 15. listopada 2020. godine.

Privremena obustava ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama – koćama u trajanju od 30 dana koja se provodi u razdoblju od 16. rujna 2020. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2020. godine u 24:00 sata na području ribolovnih zona C, D i E (osim podzone E2 i dijela podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku)

Mjera I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti

Pravilnici

Obrasci