Pravilnici i Natječaji

Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2018. godina)

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 13. kolovoza 2018. godine, a traje do 21. ožujka 2019. godine.

U “Narodnim novinama” broj 73/2018 je objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (“Narodne novine”, broj 96/2016 i 51/2017), osim za postupke započete po odredbama toga Pravilnika koji će se dovršiti po njegovim odredbama.

Mjera III.2./ III.3. Provedba lokalnih strategija razvoja u ribarstvu

Pravilnici

Obrasci

Vodiči i upute