Novosti

OBAVIJEST Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama – koćama rujan/listopad 2019. godina

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2019. godini („Narodne novine“, broj 82/19), kojim se u članku 2. propisuje zabrana obavljanja ribolova pridnenim povlačnim mrežama – koćama u razdoblju od 16. rujna 2019. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2019. godine u 24:00 sata na području ribolovnih zona C, D i E (osim podzone E2 i dijela podzone E1).

Za navedeno je razdoblje moguće sufinanciranje u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. i to na temelju Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2019. godine koji je upućen u postupak objave.

Svi koji planiraju zatražiti potporu, dužni su o interesu za sudjelovanje obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili pisanim putem, najkasnije do početka privremene obustave odnosno do 16. rujna 2019. godine. Do istog roka i na isti način je potrebno poslati i obavijest o poziciji ribarskog plovila, ako plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji.

Važno je napomenuti i da korisnici tijekom razdoblje privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili putem preporučene pošte na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.

Napominjemo da svi oni koji su obuhvaćeni ovim ograničenjem (ribolovne zone C, D i E), ali ne žele sudjelovati u dodjeli predmetne naknade, imaju pravo obavljati ribolov u nekoj od drugih zona koje imaju upisane u povlastici, ali u tom slučaju neće moći ostvariti pravo na naknadu.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 16. rujna do 15. listopada 2019. godine.

Zahtjevi za potporu se podnose preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: „Zahtjev za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (koćarski ribolov 2019.) – NE OTVARATI“.

Obrazac zahtjeva za potporu i popis dokumentacije mogu se pronaći ovdje.