O fondu

Održivi razvoj ribarstvenih i akvakulturnih područja

I prije samog odobrenja Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo, a nakon provedenih konzultacija u priobalnim županijama sa svima zainteresiranima dionicima, dana 09. rujna 2015. godine Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva objavilo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. „Pripremna potpora” (“Narodne novine”, broj 96/2015).

Predmetni Pravilnik je prvi Pravilnik iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. Financijska omotnica za provedbu ove mjere iznosi ukupno 2.470.588,00 eura, od čega iz proračuna Europske unije 2.100.000,00 eura te državnog proračuna Republika Hrvatska 370.588,00 eura. Maksimalni iznos po lokalnoj inicijativi, nadamo se budućem FLAGu iznosi, 700.000,00 kuna, a sam udio javne potpore iznosi 100 posto sveukupnih prihvatljivih troškova.

Cilj lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice je povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim zajednicama koje ovise o ribarstvu i akvakulturi, uključujući i diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu.

Potpora temeljem ovoga Pravilnika obuhvaća dodjelu pripremne potpore lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice za izgradnju kapaciteta, osposobljavanja i umrežavanja u svrhu pripreme i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (u daljnjem tekstu LRSR). Potpora se dodjeljuje lokalnim inicijativama s kojima je sklopljen Ugovor o dodjeli sredstava za pripremnu potporu, a koje su udovoljile uvjetima Pravilnika i Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. „Pripremna potpora“.
Lokalni razvoj provodit će se pristupom »odozdo prema gore« u okviru lokalnih partnerstva koja su sastavljena od predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora čime se odražava lokalna zajednica, a u cilju izrade i provedbe LRSR. Važan segment u ovome partnerstvu čine predstavnici sektora ribarstva čija je uključenost u Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG-ove) od velike važnosti i kao takva uvjetovana je za opstojnost svakoga FLAG-a.

Lokalna inicijativa koja će se prijaviti na Natječaj za dodjelu potpore mora biti registrirana kao udruga sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj 74/2014), mora osigurati značajnu zastupljenost sektora ribarstva i/ili akvakulture, te predstavljati određeno ribarstveno područje.
Ribarstveno područje je područje koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu te mora obuhvaćati jedno ili više naselja unutar najmanje pet jedinica lokalne samouprave, od kojih najmanje tri moraju biti priobalne ili otočne jedinice lokalne samouprave, izravno povezane bilo kopnom, morem ili vodom; ukupno područje mora imati više od 10.000, a manje od 150.000 stanovnika, te jedno naselje može pripadati isključivo jednom ribarstvenom području.

Lokalna inicijativa kojoj je dodijeljena potpora mora izraditi LRSR u roku od šest mjeseci od potpisivanja Ugovora te ju dostaviti Upravljačkom tijelu na odobrenje. Nakon odobrenja, Lokalnoj inicijativi kojoj je odobrena LRSR temeljem odredbi Pravilnika, Natječaja i Ugovora, Upravljačko tijelo će rješenjem priznati status Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG).

Sve upite vezane za Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. „Pripremna potpora“ možete uputiti na e-mail: eufondovi.ribarstvo@mps.hr

Dokumenti

KORISNE POVEZNICE I DOKUMENTI

VODIČI PREUZETI S FARNET-OVIH STRANICA I PREVEDENI NA HRVATSKI JEZIK (preveo UNDP)