O fondu

FLAG mreža

Uspostava Nacionalne mreže lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (FLAG mreža), će omogućiti umrežavanje novoosnovanih FLAG-ova, pružiti forum potreban za razmjenu informacija među njima, jačati kapacitet lokalnih aktera u ribarstvu, promicati širenje i razmjenu primjera dobre prakse, kao i pružiti platformu za promicanje razvoja područja ovisnih o ribarstvu. Prilikom osnivanja službene Nacionalne mreže za FLAG-ove Upravljačko tijelo je koristilo primjenjiva iskustva postojećih mreža na nacionalnoj i EU razini. Nacionalna mreža FLAG-ova će biti zastupljena i u Odboru za praćenje OP-a. Također, koordinirat će s Nacionalnom mrežom za ruralni razvoj. Potporu nacionalnoj mreži FLAG-ova će pružati jedinica za potporu u sklopu Upravljačkog tijela, a neke funkcije podrške mogu biti prenijete i na vanjske stručnjake.

Nacionalna mreža uključuje priznate FLAG-ove, lokalne inicijative kojima je dodijeljena pripremna potpora te ostale relevantne dionike uključene u provedbu CLLD-a u ribarstvenim područjima, uključujući lokalne aktere i korisnike te tijela uključena u provedbu.

Prijave za članstvo u FLAG mreži podnose se elektroničkim putem na obrascu.

Ispunjeni obrazac za prijavu za članstvo u FLAG mreži pošaljite na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr kako bi Jedinica za potporu FLAG mreži utvrdila prihvatljivost i potvrdila članstvo sukladno odredbama Pravilnika o nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu.

Dokumenti