O fondu

Propisi i smjernice

UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006

UREDBA (EU) br. 508/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA  od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

UREDBA (EU) br. 1380/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 772/2014 оd 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Statistički podaci Europske komisije te informacije o povratima nezakonite državne potpore

 

Politika kvalitete ISO 9001 2015

Dokumenti

2021.-2027.


2014.-2020.

PRIHVATLJIVOST I SUKLADNOST (članak 10. Uredbe (EU) br. 508/2014)

KONTROLA NA TERENU – PRIRUČNIK I OBRASCI

INFORMIRANJE I PROMIDŽBA (OZNAČAVANJE)

ČUVANJE DOKUMENTACIJE

VIZUALNI IDENTITET OP ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

EVIDENCIJA KORISNIKA POTPORA APPRRR